Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Qualitat a Espanya Dimecres, 23 de octubre de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Infraestructura de la Qualitat a Espanya

El panorama d'entitats i associacions relacionades amb la Qualitat a Espanya pot ser poc clar en un primer moment. Existeixen moltes entitats. Unes certifiquen sistemes; altres, persones, i, a la vegada, això requereix l’aparició d’algú que acrediti a aquestes. Per una altra banda, ens trobem amb laboratoris de calibratge, d’assaig, entitats d’inspecció, etc. Un dels objectes de ‘El CNIC’ és intentar donar una visió general i esquemàtica de tota la infraestructura per a la Gestió de la Qualitat a Espanya.

El Real Decreto 2200/1995 a 28 de desembre, aprova el ‘Reglamento de la Infrastructura para la Calidad y Seguridad Industrial’, publicat al B.O.E. nº 32 corresponent al 6 de febrer de 1996, i en ell ens basarem.

Els tres pilars que suporten tot l’edifici de la Qualitat són la normalització, acreditació i metrologia. A continuació enumerarem cada un dels tipus d’entitats que pertanyen al món de la Qualitat a Espanya i indicarem en què es basen les seves activitats.

AENOR, Associació Espanyola de Normalització i Certificació, és l’entitat encarregada d’elaborar i vendre normes tècniques espanyoles. A més, actua a Espanya, com altres vint entitats més, com a entitat de certificació de productes, serveis i empreses (sistemes de gestió) i confereix un valor competitiu diferencial que contribueix a afavorir els intercanvis comercials i la cooperació internacional.

ENAC Entitat Nacional d’Acreditació, és una Associació ‘patrocinada’ i tutelada pel ‘Ministerio de Industria y Enegia’ (MINER). Coordina i dirigeix, en l’àmbit nacional, un Sistema d’Acreditació conforme a normes internacionals. ENAC centra la seva activitat en tots aquells organismes que realitzen activitats d’avaluació de la conformitat: 

  • Laboratoris d’assaig.
  • Laboratoris de calibratge.
  • Entitats d’inspecció.
  • Entitats de certificació de productes, sistemes de qualitat, sistemes de gestió medi ambiental i persones.
  • Verificadors Medi Ambientals. 


CEM, Centre Espanyol de Metrologia, organisme autònom dependent del ‘Ministerio de Fomento’, és la institució responsable de l’organització i unificació dels organismes metrològics a Espanya. Les seves competències establertes a la Llei 31/1990, a 27 de desembre, són les següents: 

  • Custòdia i conservació dels patrons nacionals de les unitats de mesura. 
  • Establiment de les cadenes oficials de calibratge.
  • Exercici de les funcions de la "Administración General del Estado" en matèria de metrologia legal.
  • Execució de projectes d’investigació i desenvolupament en l’àmbit metrològic.
  • Formació d’especialistes en metrologia.


A més d’aquests tres organismes que suporten el pes de l’edifici de la qualitat, existeixen altres entitats, d’important activitat, referents a la promoció i al recolzament de la qualitat a Espanya.

AEND, Associació Espanyola d’Assaigs No Destructius, reuneix a les diverses persones naturals i jurídiques relacionades amb el Assaigs No Destructius. El seu objectiu principal és promoure i facilitar la implantació de tècniques per a la gestió i millora dels Assaigs No Destructius a les indústries i als serveis públics i privats, així com la formació i certificació acreditada de persones en aquest camp.

ASORCO, Associació d’Organismes de Control, pretén agrupar a la totalitat dels organismes de control que realitzen activitats d’inspecció. amb un criteri obert i rigorosament professional. La seva finalitat és verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de seguretat de productes i d’instal·lacions industrials mitjançant activitats de Certificació, Inspecció o Auditoria.

AEC, Associació Espanyola per a la Qualitat, membre de la EOQ, European Organitation for Quality. La AEC és una associació privada sense ànim de lucre fundada a 1961 que reuneix a més de 2.500 membres, empreses i particulars. La seva finalitat és fomentar la competitivitat del teixit empresarial espanyol a través de la implantació de la qualitat com a estratègia de gestió. Els seus principals serveis són els de sensibilització, informació, formació i certificació de persones als nivells d’auditor, gestor i tècnic de la Qualitat, segons l’esquema harmonitzat de la EOQ.

Club Gestió de Qualitat, organització sense ànim de lucre, fundada a 1991 per empreses espanyoles líders en el seu sector de negoci i compromeses amb la gestió de qualitat total. La seva missió és contribuir a augmentar el nivell de competitivitat de les organitzacions espanyoles i promoure la implantació de sistemes de gestió de la qualitat total que estiguin basats en el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial.

Elaborat per Marta Aguilar (CNIC).
Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-