Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Normes ISO Dimarts, 17 de setembre de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Normes ISO 9001

Normes i normalització.
Revisió de la norma ISO 9001:2008
Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.
Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.
Taula comparativa.
Canvis més significatius entre les versions 2008/2000
ISO 22000 - Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentaria
ISO 14000 - Sistema voluntari de gestió mediambiental


Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.


La numeració dels paràgrafs i la traducció dels títols poden ser diferents en el text oficial de la norma.

Entre les principals innovacions que introdueix aquest capítol de la norma es pot destacar:

 • Millora la redacció actual en quant a terminologia i expressions utilitzades, amb la finalitat de facilitar la comprensió dels documents i millorar la compatibilitat amb la nomra ISO 14001:2004
 • Elimina aquells paràgrafs que feien referència als canvis de la nomra 2000 respecte a la del 94
 • Especifica en què consisteix l'ambient de treball des del punt de vista de la norma
 • Inclou varies notes relacionades amb els processos subcontractas, dirigides a aportar una major claredat a la identificació i gestió dels mateixos
 • Recomana la norma ISO 19011 com orientació per la realització d'auditories
 • Identifica algunes fonts de recollida de dades per obtenir informació de com perceb el client el cumpliment dels requisits per part de la organització

5. RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ

5.1 Compromís de la direcció

5.2 Enfocament al client: l'alata direcció s'ha d'assegurar de que els requisits del client es determinen i es cumpleixen amb el propòsit d'incrementar la satisfacció del client

5.3 Politica de qualitat: adequada a les necessitats de l'organització i dels clients; compromís per satisfer els requisits i per a la millora contínua; establir i revisar els objectius; la política de la qualitat s'ha de comunicar, entendre i implantar en tota l'organització, es revisa per aconseguir una contínua adequació.

5.4 Planificació

5.4.1Objectius: l'organització ha d'establir els objectius per a la qualitat, per a totes les funcions i àmbits rellevants. Els objectius han de ser consistents amb la política i han d'incloure les necessitats per satisfer els requisits dels productes i serveis.

5.4.2 Planificació de la qualitat: l'organització ha d'identificar i planificar les activitats i recursos necessaris per assolir els objectius de qualitat.

5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació

5.5.1 Responsabilitat i autoritat

5.5.2 Representant de la Direcció: designar-ne un membre amb l'autoritat definida per assegurar la implantació i manteniment dels sistemes de gestió de la qualitat, informar del seu manteniment, amb les necessitats de millora, i assegurar el coneixement dels requisits dels clients en tots els àmbits de l'organització.

5.5.3 Comunicació interna: establir un procediment per a la comunicació interna entre els diferents nivells de l'organització i funcions respecte al sistema de la qualitat i la seva eficiència.

5.6 Revisió per la Direcció: s'ha d'establir un procediment per tal de revisar el sistema de gestió de la qualitat, per assegurar-ne la conformitat, adequació i eficiència. La revisió ha d'avaluar la necessitat de fer canvis. La revisió per la Direcció ha d'incloure el funcionament actual i les oportunitats de millora associades a:

 • Resultats de les auditories.
 • Realimentació dels clients.
 • Funcionament dels processos i anàlisi de conformitat del producte.
 • Situació de les accions correctores i preventives. 
 • Seguiment de les accions anteriors. 
 • Circumstàncies canviants.

6. GESTIÓ DELS RECURSOS

El fet d'haver reagrupat en un capítol específic els requisits relatius als recursos és significatiu de la importància atribuïda a aquest aspecte. Les principals novetats són la major atenció als recursos humans, al suport dels processos operatius i de l'ambient de treball que pot condicionar la consecució dels objectius de la qualitat.

6.1 Provisió de recursos

6.2 Recursos Humans

6.2.1 Assignació del personal: l'organització ha d'assignar el personal per a assegurar que aquells que tenen responsabilitats definides són competents en quant a la seva formació, coneixements, habilitats i experiència.

6.2.2 Competència, formació, qualificació i sensibilització: l'organització ha d'establir un procediment per:

 • Determinar la competència i formació necessària. 
 • Proporcionar la formació per satisfer les seves necessitats. 
 • Avaluar l'eficàcia de la formació. 
 • Mantenir els registres necessaris.

L'organització ha d'establir un procediment perquè els seus empleats en cada funció i àmbit rellevant siguin conscients de:

 • La importància de la conformitat amb la política de la qualitat i requisits del sistema de qualitat. 
 • L'impacte significatiu de les seves activitats sobre la qualitat. 
 • Els beneficis de millorar les prestacions del personal. 
 • Les seves funcions i responsabilitats. 
 • Les conseqüències d'apartar-se dels procediments.

6.3 Infraestructura: l'organització ha de definir, proporcionar i mantenir la infraestructura necessària per aconseguir la conformitat del producte o servei.

6.4 Entorn de treball: l'organització ha de definir i implantar aquells factors físics i humans de l'entorn de treball necessaris per aconseguir la conformitat del producte o servei.

7. REALITZACIÓ DEL PRODUCTE

7.1 Planificació de la realització del producte

7.2 Processos relacionats amb el client

7.2.1 Determinació del requisist relacionats amb el producte

7.2.2 Revisió dels requisits relacionats amb el producte

7.2.3 Comunicació amb el client

7.3  Disseny i desenvolupament

7.3.1 Requisits generals: planificar i controlar el disseny i desenvolupament del producte o servei. Etapes i activitats de revisió, verificació i validació. Responsabilitats. Gestionar les interfases entre els diferents grups implicats en el disseny i desenvolupament.

7.3.2 Entrades al disseny i desenvolupament

 • Requisits de funcionament del client o del mercat.
 • Requisits legals o reglamentaris.
 • Requisits mediambientals.
 • Requisits derivats de dissenys previs similars.
 • Altres.

7.3.3 Resultats del disseny i desenvolupament

7.3.4 Revisió del disseny i desenvolupament

7.3.5 Verificació del disseny i desenvolupament

7.3.6 Validació del disseny i desenvolupament

7.3.7 Control de canvis: l'organització ha de determinar l'efecte dels canvis en les interaccions entre els elements, components, productes i serveis, així com la necessitat d'una nova verificació i validació.

7.4 Compres

7.4.1 Procés de compres

7.4.2 Informació sobre les compres

7.4.3 Verificació dels productes i serveis comprats

7.5 Activitats de producció i prestació del servei

7.5.1 Requisits generals: planificar activitats. Instruccions de treball. Manteniment. Equips de mesura i seguiment. Activitats de seguiment i verificació.

7.5.2 Validació dels processos de la producció i de la prestació del servei

7.5.3 Identificació i traçabilitat: identificar, verificar, emmagatzemar i mantenir els béns del client per a la seva incorporació o utilització. En cas de pèrdua o deteriorament cal comunicar-ho al client. Aquest punt inclou la propietat intel·lectual i la informació confidencial.

7.5.4 Propietat del client

7.5.5 Preservació del producte

7.6 Control dels equips de mesura i seguiment

8. MESURA, ANÀLISI I MILLORA

Aquest capítol és el que introdueix les principals novetats respecte a la norma ISO 9001:94.

La primera, no només terminològica, respecte a l'ús del terme "mesura i seguiment", respon a l'exigència de marcar l'extensió del concepte de mesura del producte i del servei i l'extensió del seguiment a les prestacions del sistema de gestió de la qualitat, per sobre de tot al procés operatiu.

L'altre innovació principal és la relativa a la satisfacció del client i la millora contínua.

L'organització ha d'efectuar un seguiment de la informació de cara a la satisfacció o insatisfacció del client.

Pel que fa a la millora contínua, la norma precisa que s'ha de planificar i gestionar com un procés, i que l'organització ha d'utilitzar per a aquesta finalitat tota la informació que el sistema de gestió de la qualitat li proporciona.

Altres novetats són:

 • La relació existent entre la qualitat del producte/servei i la correcta gestió del procés operatiu.
 • L'anàlisi de dades per tal d'evidenciar l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i determinar les possibles àrees de millora.

8.1 Requisits generals: l'organització ha de definir, planificar i implantar els processos de mesura, seguiment, anàlisi i millora per tal d'assegurar que el sistema de gestió de la qualitat, els processos, els productes i els serveis són conformes als requisits.

Ha d'avaluar-se periòdicament l'eficàcia de les mesures implantades. L'organització ha d'identificar i utilitzar les eines estadístiques apropiades.

8.2 Mesura i seguiment

8.2.1 Satisfacció del client

8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Seguiment i mesura de processos

8.2.4 Seguiment i mesura de producte

8.3 Control de les no conformitats

8.4 Anàlisi de dades per a la millora: s'ha d'establir un procediment per a l'anàlisi de dades per tal de determinar l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i per identificar on es poden realitzar millores i analitzar les dades per obtenir informació sobre:

 • La capacitat, l'eficàcia i l'adequació dels sistemes de gestió.
 • Tendències en el funcionament dels processos.
 • Satisfacció i insatisfacció dels clients.
 • Conformitat amb els requisits dels clients. 
 • Característiques dels processos, dels productes i dels serveis.

8.5 Millora 

8.5.1 Requisits generals

8.5.2 Accions correctores

8.5.3 Accions preventives
Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-