Servei d'orientació en gestió de qualitat




Esteu a: Girona Qualitat, Normes ISO Dimarts, 17 de setembre de 2019






Girona Qualitat



Què és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a Espanya



Directori d'empreses



Club Qualitat



Saber-ne més



Contacte




Normes ISO 9001

Normes i normalització.
Revisió de la norma ISO 9001:2008
Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.
Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.
Taula comparativa.
Canvis més significatius entre les versions 2008/2000
ISO 22000 - Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentaria
ISO 14000 - Sistema voluntari de gestió mediambiental


Revisió de la norma ISO 9001:2008


L'organització internacional ISO estableix una revisió periòdica de les seves normes i documents tècnics per tal d'actualitzar-los i adaptar-los a la nova situació de les tècniques i entorn empresarial.

Fruit d'aquesta política va aparèixer la família de normes revisades ISO 9000 edició 1994, malgrat que en aquest cas la revisió va ser molt superficial, respecte la família de normes de 1987.

Per dur a terme aquesta revisió, l'organització ISO (Comitè Tècnic 176) ha realitzat una enquesta entre les empreses usuàries de les normes (1.120 empreses) de diferents països (40 països) i tipologies d'empresa per tal de recollir les necessitats i expectatives dels usuaris durant els últims anys d'aplicació d'aquest model de gestió de la qualitat.

El resultat de l'enquesta va mostrar una sèrie de necessitats dels usuaris envers aquestes normes:

 • Més gran simplicitat quant al seu llenguatge, terminologia i ús.
 • Facilitar la integració amb altres sistemes de gestió. Harmonitzar la norma ISO 9000 amb la ISO 14000 i les normatives de seguretat en el treball.
 • Inclusió de la millora contínua.
 • Orientació a processos, en contraposició dels 20 capítols de la norma ISO 9000:94. 
 • Adaptabilitat a les activitats de qualsevol organització: pime, empresa gran, indústria o servei, pública o privada.
 • Potenciar una relació amigable usuari-client. Accentuar l'enfocament a la satisfacció del client, necessitats i expectatives.
 • Més orientada a la gestió del negoci: política, objectius, estratègia, maneres d'actuar, control, accions de millora. 

El mes de desembre de 2000 es va aprovar la nova norma ISO 9001:2000

L'any 2008 es fa una nova revisió de la norma que introdueix una serie de canvis, basats en l'experiència de la seva aplicació, que la fan més clara i comprensible.

El 18 de novembre de 2008 AENOR publica la nova versió de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Mentre que la revisió del any 2000 suposa una revisió a fons d'aquesta estàndar internacional, en el que s'incloien noves necessitats i un profund enfoc al client, la quarta edició d'aquesta norma representa més bé un ajust, en la que s'introdueixen aclariments a les necessiats existents en la versió de l'any 2000.

Per tant, els canvis entre ambdues versions es redueixen principalment a canvis de redacció, els quals estan destinats a millorar encara més la compatibilitat de l'estàndar ISO 90001 amb el de la ISO 14001 per els sistemes de gestió mediambiental.

La nova versió de la norma planteja canvis mínims respecte a la versió del 2000, per limitar l'impacte en els usuaris

De forma general, es pot dir que en la nova edició de la norma ISO 9001:2008

 • Només s'ha fet canvis que introdueixin un clar benefici
 • L'abast, propòsit, títol i camp d'aplicació, es mantenen sense canvis
 • En molts apartats apareixen variacions en la redacció, però no afecten conceptualment al contingut ni a l'aplicació de l'esmentat apartat
 • Segueix essent genèrica i aplicable a tots els tamanys i tipus d'organització i sectors
 • Els 8 principis de gestió de la qualitat s'apliquen sense canvis

S'estableix un període de transició màxim de 2 anys, a partir de la publicació de la versió 2008, així que pel 2010 les auditories de seguiment i recertificació tindran que ser conforme a la ISO 9001:2008

 
 








Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-